[Office ]  [article] ความสำคัญของโต๊ะกับขนาดสัดส่วนที่เหมาะสม

 
 
 

ความสำคัญของโต๊ะกับขนาดสัดส่วนที่เหมาะสม

     โต๊ะ เป็นออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์พื้นฐานในการทำงาน และกิจกรรมต่างๆ เช่น การประชุม การสัมมนา ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าโต๊ะมีบทบาทในชีวิตประจำวันของชาวออฟฟิศทุกคนเป็นอย่างมาก แต่เนื่องจากภารกิจที่แตกต่างกันย่อมทำให้เกิดลักษณะและความเหมาะสมที่แตกต่างกัน ซึ่งจะกล่าวถึงต่อไปนี้

 

1. ส่วนสูงของโต๊ะหรือพื้นผิวทำงาน  
    ส่วนสูงของโต๊ะหรือพื้นผิวทำงานนั้นสามารถแบ่งตามลักษณะงานหรือกิจกรรมต่างๆที่ทำ โดยทั่วไปจะแยกไปตามลักษณะของงาน ซึ่งบางงานใช้ความละเอียดและประณีต ความแม่นยำของงานที่ทำมีความแตกต่างกัน  จะสังเกตได้ว่า หากงานที่ต้องใช้ความละเอียดและประณีตในงานมาก
    ส่วนสูงของโต๊ะหรือพื้นที่ทำงานจะสูงกว่าความสูงของโต๊ะหรือพื้นที่ทำงานที่เป็นงานประเภทหยาบๆ ทั้งนี้เพราะงานที่ต้องใช้ความประณีตหรือความแม่นยำสูงจะต้องใช้สายตาประกอบการทำงานเป็นอย่างมากด้วย

 

     ส่วนสูงของโต๊ะหรือพื้นผิวทำงาน
     ควรต้องมีความสูงที่เหมาะสมคือไม่สูงหรือต่ำเกินไป  หากส่วนสูงของโต๊ะหรือพื้นผิวทำงานต่ำเกินไปผู้ใช้หรือผู้ทำงานจะต้องก้มตัวหรืองอหลังลงมามาก ซึ่งเป็นท่าที่ไม่สมควรทำในการทำงาน ในขณะที่หากพื้นผิวโต๊ะหรือพื้นผิวทำงานสูงเกินไปจะทำให้ผู้ใช้หรือผู้ทำงานต้องพยายามยกไหล่ขึ้นอยู่เสมอขณะทำงาน ซึ่งจะทำให้เกิดความไม่สบาย ซึ่งลักษณะทั้งสองจะก่อให้เกิดปัญหาทางสุขภาพได้ง่าย เช่น  อาการปวดหลัง  ปวดไหล่  ปวดต้นคอและคอ  เป็นต้น
    ดังนั้นส่วนสูงที่เหมาะสมควรจะใช้ส่วนสูงที่ผู้ใช้หรือผู้ทำงานสามารถอยู่ในท่าทางที่รู้สึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อโดยเฉพาะกล้ามเนื้อหลัง  ไหล่ และต้นคอ ได้เป็นอย่างดี

 

2. ความกว้างและความยาวของโต๊ะหรือพื้นผิวทำงานในแนวราบ  
      ระยะกว้างและยาวของโต๊ะหรือพื้นผิวทำงานในแนวราบนั้นก็มีขนาดที่แตกต่างกันเหมือนกับส่วนสูงของโต๊ะ ซึ่งสามารถสรุปสาเหตุปัจจัยหลักค
วามกว้างของพื้นที่ทำงาน สามารถแบ่งได้ 2  ลักษณะ ได้แก่
     พื้นที่การทำงานในลักษณะปกติ หมายถึง
     พื้นที่ที่ผู้ใช้หรือผู้ปฏิบัติงานสามารถกวาดมือและมีรัศมีเท่ากับแขนท่อนล่างทั้งแขนซ้ายและขวากวาดมือในลักษณะรูปครึ่งวงกลมโดยที่จุดหมุนอยู่ที่ข้อศอกที่แนบลำตัวทั้งสองข้าง  ครึ่งวงกลมที่ได้จะเป็นลักษณะ 2 วงที่เกยกัน  ระยะที่วัดคร่าวๆจะเท่ากับระยะจากปลายนิ้วจนถึงข้อศอก  เป็นพื้นที่ผู้ใช้หรือผู้ปฏิบัติงานสามารถหยิบจับและทำงานได้ดี และสะดวกที่สุด  

     พื้นที่ดังกล่าวจะเป็นโต๊ะขนาดเล็กที่เหมาะสมกับการทำงานหรือกิจกรรมโดยทั่วไป เช่น งานพิมพ์  งานเขียนหนังสือ  ฯลฯ สำหรับขนาดของโต๊ะที่เหมาะสม ควรใช้ความกว้างประมาณ 40-45 เซนติเมตร  ความยาวประมาณ  90-100  เมตร


     - พื้นที่การทำงานสูงสุด หมายถึง
    บริเวณพื้นที่ทำงานที่ผู้ใช้หรือผู้ปฏิบัติงานสามารถเหยียดแขนทั้งสองข้างกวาดเป็นรูปครึ่งวงกลมสองวงซ้อนทับกัน โดยมีหัวไหล่เป็นจุดหมุน  ระยะที่วัดคร่าวๆจะเท่ากับระยะจากปลายนิ้วถึงหัวไหล่ในขณะที่แขนเหยียดตรง สำหรับขนาดของโต๊ะที่เหมาะสม ควรใช้ความกว้างประมาณ 60-75 เซนติเมตร ยาวประมาณ  150-160  เมตร

     จำนวนของผู้ใช้งาน
     เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ขนาดของโต๊ะมีความแตกต่างกัน ตามปกติแล้วการเว้นห่างระหว่างคน นอกจากการใช้ระยะห่างของช่วงไหล่แล้วยังควรต้องบวกระยะห่างระหว่างบุคคลด้วย  ซึ่งรวมแล้วจะได้ระยะประมาณ 60 -90 เซนติเมตร/ คน  


     ขนาดของแผ่นชิ้นงาน  
     ขนาดของแผ่นชิ้นงานก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งในการกำหนดขนาดของโต๊ะ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจน เช่น กรณีของโต๊ะเขียนแบบขนาดมาตรฐานจะมีขนาดที่สอดคล้องตามขนาดของกระดาษที่ใช้ในการปฏิบัติการเป็นหลักในการกำหนดขนาดโต๊ะ  เป็นต้น


     สถานภาพของผู้ใช้  
     สถานภาพของผู้ใช้ก็เป็นอีกปัจจัยที่ทำให้ขนาดของโต๊ะมีความแตกต่างกัน  ตัวอย่างเช่น ขนาดของโต๊ะของผู้บริหารจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าขนาดโต๊ะของพนักงานทั่วไป ทั้งนี้เพื่อแสดงถึงสถานภาพของผู้ใช้ที่แตกต่างกันเป็นต้น  สำหรับขนาดของโต๊ะผู้บริหารปกติจะมีความกว้างประมาณ 90-100 เซนติเมตร ยาวประมาณ  160-180  เมตร เป็นต้น

     ​เป็นข้อมูลบางส่วนที่ชาวออฟฟิศ สามารถนำมาประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อ โต๊ะทำงาน เพื่อที่จะนำมาเป็นออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์ที่สามารถตอบสนองการใช้งานให้เกิดการโฟล์ว และให้ได้รับประสทธิภาพของชิ้นงานที่จะทำได้ด้วย

...

ติดตามบทความที่น่าสนใจอื่นๆได้ที่

Flowork Office

http://floworkoffice.com

Post by : Flowork Office

 

ช่องทางติดต่อ
Fanpage :: 
www.facebook.com/FloworkOffice
website :: www.floworkoffice.com


- Goto Top -
Lastest Update
 
Other Articles